מדיניות פרטיות

מעקב אחרי מניות

חברת אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ (“החברה”) מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים באתר ובשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.
הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיה הדיגיטליים, לרבות באתר האינטרנט www.collective2.co.il (“האתר”) ובפלטפורמת המסחר הדיגיטלית המופעל על ידה (להלן יחד: “השירותים” או “השירותים המקוונים”). על אף האמור לעיל, מובהר כי באם תתקשר עם החברה בהסכם ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות במסחר חברתי או תצטרף כנעקב לפלטפורמת מסחר חברתי (לפי העניין) (“ההסכם”), יחולו על מערכת היחסים בינך לבין החברה הוראות ההסכם, לרבות לעניין היבטי הפרטיות, ואולם, ככל שתהיינה סתירה בין הוראות מדיניות הפרטיות שלהלן לבין ההסכם, תגברנה הוראות ההסכם.

1.כל הנתונים שיימסרו על-ידך במסגרת השימוש באתר , לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע מזהה אודותיך שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (“המידע האישי”) יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן. בנוסף, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, כגון: פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכיו”ב (“המידע הסטטיסטי”). המידע הסטטיסטי שייאסף במסגרת השימוש באתר יהיה כפוף גם למדיניות הפרטיות שלהלן, בשינוים המחויבים. לעניין זה, מובהר כי לצורך איסוף המידע הסטטיסטי החברה עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע כאמור על כלל פעילותך מול החברה.

2.לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי לחברה ומסירת המידע האישי כאמור נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. על אף האמור, מובהר כי באם תבחר שלא למסור לחברה את המידע האישי, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או התכנים בו ו/או השימוש השוטף שלו יהיו מוגבלים עבורך ו/או שלא יעבדו כשורה.

3.השימוש שלך באתר ומסירת המידע האישי לחברה מהווים הסכמתך לכך שהמידע האישי יוחזק וינוהל על ידי החברה, לרבות במאגרי מידע של החברה המנוהלים על פי דין.

4.מובהר כי מידע אישי שתפרסם באתר או תמסור לחברה לצורך פרסום באתר עשויים להיות זמינים וחשופים ברשת האינטרנט בכל העולם, וכי החברה לא יכולה למנוע שימוש לרעה שעשוי להיעשות בידי אחרים במידע האישי במצב כאמור.

5.ככל שבמהלך השימוש באתר ו/או ביצוע כל פעולה בו תמסור לחברה מידע או נתונים אישיים אודות אדם אחר, עליך לבקש את הסכמת אותו אדם עבור מסירת המידע לחברה, אחסונו, השימוש בו ועיבודו, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות.

6.שימושים ומטרות. החברה תעשה שימוש במידע האישי ובמידע הסטטיסטי למטרות הבאות: (א) הפעלת וניהול האתר; (ב) התאמה אישית של האתר עבורך באופן ספציפי/אישי; (ג) לאפשר לך להשתמש בשירותים הזמינים באתר; (ד) פנייה אליך ושליחה של מסמכים; (ה) שליחת הודעות שאינן בעלות אופן שיווקי; (ו) שליחת התראות; (ז) מענה לשאלות; (ח) טיפול בבירורים ותלונות; (ט) לשמור על האתר מבוטח, למנוע הונאות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת; (י) ביקורות; (יא) שיפור והעשרת האתר; ו-(יב) כל אינטרס עסקי לגיטימי אחר של החברה על-פי דין (להלן ביחד: “המטרות”). כל שימוש אחר שיעשה במידע האישי ייעשה בהתאם להרשאה שניתנה מצדך מראש לאותו שימוש.

7.העברות לצדדים שלישיים. החברה לא תמסור את המידע האישי לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי, לרבות, אך לא רק, התראה לנקיטה בהליכים משפטיים, מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה; (ג) אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהחברה תמזג את עסקיה עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים באתר; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי עשית שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה זה ו/או הפרת איזה מתנאי מדיניות זו, תנאי השימוש של האתר או ההסכם; ו-(ו) אם וככל שהדבר יידרש לצורך המטרות, כגון העברת פרטייך לספקים ונותני שירותים של החברה (כגון: מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים, קבלני משנה, חברות קשורות או גופים אחרים). לעניין זה, מובהר כי החברה תהיה רשאית להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים במקרים המפורטים לעיל אף כאשר מדובר בהעברה אל מחוץ לישראל, לרבות למדינות בהן רמת אבטחת המידע וההגנה על פרטיות שונה מזו הנהוגה בישראל.
כמו כן, מובהר כי החברה עשויה ותהיה רשאית להעביר את המידע הסטטיסטי לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה.

8.החברה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו: “Cookies”) לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, האתר, על-מנת לאסוף מידע סטטיסטי ולצורך קיום המטרות, בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות ומבלי לגרוע, Google Analytics, Firebase, AppsFlyer, ReCaptcha וכיו”ב. מובהר כי השימוש ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים כאמור יעשה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

9. ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן, ככל שאפשרת זאת בהגדרות הדפדפן, והם אוספים ומאחסנים מידע סטטיסטי. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך. יובהר כי באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. עם זאת, שים לב כי במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.

10.ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים”) בהם תוכל, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו”ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בקשר אליהם הינן באחריותך ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד.

11.כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לחשבונך במערכת המסחר הדיגיטלית, לפעולות שבוצעו בה, עדכונים חשובים, לרבות המלצות השקעה והכל בכפוף לקבוע בהסכם ולזכויותיך על-פי כל דין. באפשרותך להסיר או לחסום את שירות ההתראות על-ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה במכשירך.

12.הרשאות לאישור באתר.
12.1.הרשאה לקבלת הודעות SMS על-ידי האתר – הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל הודעות SMS הקשורות לעדכונים חשובים, לרבות קבלת המלצות השקעה, התראות פעילות בחשבון, והכל בכפוף לקבוע בהסכם ולזכויותיך על פי כל דין.
12.2.גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) – עבור יצירת חיווי מזהה ייחודי ברישום או גישה לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה, לפי הגדרות המשתמש.

13.החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים פרסומים, מבצעים, עדכונים, ניוזלטרים וכדומה (ביחד להלן: “דיוור שיווקי”) מעת לעת, בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכפוף לקבלת הסכמה בהתאם לאמור בסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת”). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש דיוור שיווקי בעניין שירות שרכש ו/או שבו התעניין ו/או שירותים מסוג דומה. המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה, וזאת על ידי פנייה בכתב לחברה, או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמש.

14.החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, ובמידת הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם בטכנולוגיית הצפנה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית, שכן שידור של מידע ברשת האינטרנט מעצם היותו אינו מאובטח.

15.בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא, אנא פנו אלינו באמצעות אחד מערוצי יצירת הקשר המפורטים באתר.

גילוי נאות

שירותי המסחר הדיגיטלי, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות ניתנים באמצעות האתר www.collective2.co.il ופלטפורמת המסחר הדיגיטלית המופעלת על-ידי חברת אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ (“החברה”). לחברה זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על-ידה והיא משמשת כמנהל השקעות חיצוני של תיקי ההשקעות של קרנות מסוימות של מגדל קרנות נאמנות בע”מ. ההצטרפות לשירות, קביעת רמת הסיכון ומדיניות ההשקעות, אפיון הצרכים וניהול התיקים מתבצעים באמצעים דיגיטליים המחליפים את המפגש הפיזי של הלקוח עם מנהל ההשקעות. שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות יבוצע על ידי החברה, אשר הינה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק. אין באמור לעיל ובעמודי אתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, המתחשב בנתונים של כל אדם, ו/או הצעה לרכישת ניירות ערך. כמו כן, אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי. החברה אינה מתחייבת להשיג שיעור רווח מינימלי כלשהו בשיווק השקעות או בניהול תיק ההשקעות של הלקוח ואין היא מתחייבת לבטח את הלקוח מפני הפסדים כלשהם. ידוע ללקוח כי פתיחת החשבון אפשרית לתושבי ישראל בלבד מגיל 18 ומעלה, ורק לבעלי חשבון פעיל באחת מחברות הבת או חברות קשורות של – Interactive Brokers Group, Inc., המציעה שירותי ברוקארז’ ובעלת ההיתרים המתאימים לפעול בישראל (“אינטראקטיב ברוקרס”). אישור הבקשה ופתיחת החשבון כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולהוראות הדין. הצטרפות לקבלת שירות המסחר הדיגיטלי, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות הינה בהתאם להוראות הדין, ומטרתה, בין היתר, להקל לטובת הלקוחות על קיום פעילות לשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות תוך שימוש באמצעיים טכנולוגיים ושמירה על טובת הלקוחות. פלטפורמת המסחר הדיגיטלית מחליפה את המפגש הפיזי של הלקוח עם החברה כמשווק השקעות וכמנהלת תיקי השקעות, ובנוסף משמשת כלי לקבלת החלטות השקעה. קביעת מדיניות ההשקעה ורמת סיכון ללקוח – עיבוד נתונים שמתקבלים מהלקוח וקביעת מדיניות ההשקעה ורמות הסיכון המתאימות עבורו באופן אישי. על הכנסות הלקוח משיווק ההשקעות וניהול תיקי השקעות יכול ויחולו מיסים ותשלומי חובה לרשויות המס. החברה אינה מחווה דעתה ואינה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ כלשהו בנוגע לחבויות המס שיחולו, ככל שיחולו, על תיק ההשקעות ו/או על פעולות בחשבון הלקוח באינטראקטיב ברוקרס. יובהר כי לחברה אין אחריות על חיובים שיבצע אינטראקטיב ברוקרס בחשבון הלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר עם תשלומי מס ו/או ניכוי מס במקור ו/או תשלומים אחרים.כל הזכויות שמורות לחברה, חברת ניהול תיקי השקעות הרשומה בישראל. ביצועי עבר אינם ערובה לרווחים עתידיים. בכל השקעה גלום גם מרכיב סיכון כלשהו. בשימוש באתר זה הינך מקבל/ת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו.

Collective 2 קולקטיב מסחר חברתי