עמוד הבית » תנאי השימוש

תנאי השימוש

הגלישה והשימוש באתר www.collective2.co.il של חברת אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ (“החברה“), על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (“האתר“) הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. פתיחת חשבון מסחר בפלטפורמת המסחר הדיגיטלית המופעל על-ידי החברה (“הפלטפורמה“) אפשרית מגיל 18 ומעלה ולתושבי ישראל בלבד. מובהר כי מערכת היחסים בינך לבין החברה לעניין ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות במסחר חברתי ו/או, לפי העניין, הצטרפותך כנעקב לפלטפורמת מסחר חברתי, תוסדר גם במסגרת הסכם נפרד (“ההסכם“), אשר הוראותיו יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלו, אולם ככל שתהיינה סתירה בין הוראות תנאי השימוש שלהלן לבין ההסכם, תגברנה הוראות ההסכם. למען הסר ספק, אישור הבקשה ופתיחת חשבון מסחר בפלטפורמה כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, להוראות ההסכם ולהוראות הדין.

 1. שירותי שיווק ההשקעות וניהול תיקי השקעות ניתנים באמצעות האתר והפלטפורמה. ההצטרפות לשירות, קביעת רמת הסיכון ומדיניות ההשקעות, אפיון הצרכים וניהול התיק מתבצעים באמצעים דיגיטליים המחליפים את המפגש הפיזי של הלקוח עם מנהל ההשקעות. באמצעות הפלטפורמה יוכל הלקוח לצפות באסטרטגיות מסחר וביצועיהן של נעקבים שונים (“אסטרטגיות מסחר“), ובהתאם לבחור לעקוב אחרי אסטרטגיות מסחר של נעקבים שונים. במסגרת ניהול תיקי ההשקעות, סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסים אשר עשויים להיכלל בתיק ההשקעות ושיעורם ייקבעו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הנעקב, שאחרי אסטרטגית המסחר שלו עוקב הלקוח. למען הסר ספק, שלבי התהליך מבוקרים על-ידי עובדי החברה.
 2. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (“המידע“) התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (“ספקי מידע“); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים “As Is”, למען נוחיותך ולשימושך האישי. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. מובהר, כי השימוש או ההסתמכות על המידע, לרבות זה המסופק על-ידי ספקי מידע, הינם באחריותך ו/או, לפי העניין, של ספקי המידע בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגין האמור. למען הסר ספק, החברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי.

כמו כן, זמינות המידע באתר אינה תמידית ולעתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מידע או כן תוכן ספציפי אחר מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש, ובכפוף לדין החל.

 1. השימוש באינטרנט, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו”ב), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג באתר ו/או בפלטפורמה, שיבוש בהוראות ו/או בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בחשבונות, שיבושים בפעולת האתר ו/או בפלטפורמה ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה ו/או בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיו”ב.

אין בהצגת הסיכונים כדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים.

 1. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מחובותיה של החברה על-פי הוראת רשות ניירות ערך לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, מיום 23 בפברואר, 2020 (“ההוראה“), בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי החברה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי החברה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
 2. אין לראות במידע הכלול באתר משום הצעה ו/או ייעוץ השקעות ו/או מס המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
 3. באתר זה עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת החברה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.
 4. החברה רשאית, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מחשבונים שונים. מחשבונים אלה הינם כלי עזר לצרכי הערכה וסיוע בלבד, ואינם כוללים בהכרח את כל הנתונים הרלבנטיים לחישוב. השימוש במחשבונים אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתוניו האישיים של המשתמש, הוא אינו בגדר המלצה לביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהי ואין לקבל החלטה עסקית בהסתמך על הנתונים המתקבלים ממנו.
 5. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות ו/או נתונים. החברה ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.
 6. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם תוכל להגיע במסגרת השימוש באתר (“אתרים מקושרים“). ייתכן בי באתרים מקושרים אלו תתבקש להירשם, למסור פרטים וכיו”ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי האתרים המקושרים. מסירת פרטים והרשמה באתרים מקושרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. לחברה  אין כל שליטה על אתרים מקושרים אלו,  ואין היא מתחייבת כי הם יהיו תקינים ו/או זמינים ו/או פעילים ו/או שמישים באופן כזה או אחר.  אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים המקושרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.
 7. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי רלבנטי, נתוני סרק (spam וכיו”ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים.
 8. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (“מבצעים“) בתנאים שיקבעו על-ידי החברה. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
 9. הפרטים שיימסרו על-ידי במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיי שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר, ההסכם ו/או מערכת היחסים ביני לבין החברה, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות בה ניתן לעיין כאן.
 10. לחברה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג באתר ו/או באתרים המקושרים אליו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור בנכסים פיננסיים המוצגים בהם.
 11. אתר זה, הפלטפורמה והמידע הניתנת להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים על-פי דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו”ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
 12. קניין רוחני. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

 1. הגבלת השימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, החברה תהיה רשאית למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או ההסכם; ו-(ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.
 2. ביטול מנוי. ניתנת לך האפשרות להתנתק מהשירות החודשי(Unsubscribe) לעיל בתום כל תקופה (אחת לכל חודש), או אף באופן מידי (ובמצב שכזה יזוכה חשבונך בהתאם לימים שנוצלו בפועל, בניכוי דמי הביטול הנקובים בחוק – 5% ממחיר השירות התקופתי או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם), בהתאם למנגנון הניתוק המפורט בקישור התנתקות מהשירות.
 3. חובות המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
 • אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן;
 • המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת;
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש וההסכם;
 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (1) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (2) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (3) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (4) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או ההסכם ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 1. הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו ו/או ההסכם, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת;
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים ו/או מידע מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 • השימוש הרציף באתר ובפלטפורמה תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר ו/או הפלטפורמה (לפי העניין), ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
 • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר, בכפוף לדין החל. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
 2. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
 3. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר ולפלטפורמה לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו, אשר להם סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין כאמור.
 4. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 5. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או
 6. למידע נוסף על הסיכונים ועל האמצעים להתמודד אתם נא ראה/י את ההנחיות בדפי אבטחת המידע.
Collective 2 קולקטיב מסחר חברתי